Szkolenia taktyczne medyczne

Szkolenia taktyczne medyczne

Szkolenie "Czarna Taktyka"

Czarna taktyka to zakres wiedzy dotyczący walki z przeciwnikiem znajdującym się w budynkach, miastach, pojazdach, pociągach, samolotach i innych obiektach na terenie zurbanizowanym.

Szkolenie obejmuje, techniki działania w grupie porozumiewanie się między sobą, wydawanie komend przez dowódców drużyn jak i wykonywanie poszczególnych zadań wedle ściśle wyznaczonych schematów. Szkolenie samo w sobie jest militarne, ale jak najbardziej nadaje się na przeszkolenie osób cywilnych, zintegrowanie grupy, nawiązanie nici porozumienia między uczestnikami szkolenia, co w przyszłości skutkuję lepszą współpracą.

Szkolenie odbywa się na zamkniętym terenie naszej Hali ASG

Szkolenie "Zielona Taktyka"

Zielona Taktyka – to zakres działań jednostek militarnych, dotyczących walki w otwartym terenie (zarówno tereny leśne jak i pustynne), jest ona jedną z ważniejszych szkoleń wojskowych. Szeroko pojęta Zielona Taktyka zawiera w sobie zagadnienia takie jak np. formacje patrolowe, sposoby patrolowania terenu, „zakładanie” zasadzek, pokonywanie przeszkód terenowych w formacjach, poruszanie się po terenach leśnych itp.

Tego typu szkolenie może byc przprowadzone w każdej możliwej lokalizacji wedle ustaleń klienta.

 

Szkolenia medyczne.

Pierwsza pomoc

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na posiadanie coraz większych umiejętności i wiedzy przez pracowników resortów publicznych (nauczyciele, ochotnicza straż pożarna, straż gminna, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy administracyjni, itp), pragnę przedstawić Państwu ofertę swojej firmy, która przede wszystkim zajmuje się przygotowaniem i doskonaleniem umiejętności związanych m. in. z niesieniem pierwszej pomocy i ratowaniem życia ludzkiego. Oferta jest kierowana również, do każdego chcącego zdobyć, utrwalić lub rozszerzyć swoją wiedzę.

Szkolenie obejmuje:

WYKŁADY:

 • Przepisy prawne
 • Aspekty psychologiczne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zakrztuszenia
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Urazy rdzenia kręgowego
 • Oparzenia
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Nagłe zachorowania
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek domowych


ĆWICZENIA :

 • Ocena poszkodowanego, pozycja boczna ustalona
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tamowanie krwotoków
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie kończyn

 

Ratownictwo taktyczne

Szkolenie z zakresu ratownictwa taktycznego, dedykowane jest żołnierzom oraz funkcjonariuszom pododdziałów antyterrorystycznych i innych jednostek taktycznych które w swojej służbie są bezpośrednio narażeni na powstawanie urazów związanych ze specyfiką prowadzonych działań.

Przeznaczony jest dla wszystkich grup taktycznych w tym żołnierzy,operatorów jednostek specjalnych i wydziałów realizacyjnych Policji, Wojska, instytucji i agencji rządowych, realizujących zadania bojowe, będących bezpośrednio narażonych na powstawanie urazów wskutek działania broni palnej, ładunków wybuchowych, materiałów chemicznych i biologicznych.

Szkolenia przygotowują do radzenia sobie w środowisku i sytuacjach powstających podczas prowadzenia działań bojowych.

Przeznaczone są dla każdego operatora, czy żołnierza, bez względu na jego wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, filmów pokazowych, analiz przypadków oraz głównie w formie zajęć praktycznych, treningów i symulacji.

Cześć merytoryczna poprzedzona jest wprowadzeniem z zakresu obsługi sprzętu oraz podstawowych technik ratowniczych.

Uczestnicy zapoznają się z nowymi technikami ratowniczymi, sprzętem bojowym, sprzętem ratowniczym będącym na wyposażeniu jednostek specjalnych całego świata.

Bardzo duży nacisk kładzie się na działania w sytuacjach stresowych.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra ratowników medycznych oraz personel medyczny mający za sobą wieloletni staż w ratowaniu życia ludzkiego. Program szkolenia na bieżąco konsultowany jest z taktykami na co dzień mającymi do czynienia z zagrożeniami wynikającymi z ich specyfiką pracy.

 

Podczas szkoleń uczestnicy:

 • Zapoznają się z rolą ratownika taktycznego

 • Planują działania taktyczne z uwzględnieniem działań ratunkowych

 • Poznają najnowszy sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie osobiste ratownika

 • Badają poszkodowanych w środowisku taktycznym

 • Przeprowadzają ewakuacje poszkodowanych z miejsc zagrożonych

 • Ćwiczą usuwanie odzieży bojowej, zabezpieczenie uzbrojenia i wyposażenia osobistego

 • Doskonalą elementy taktyczne w zespole bojowym

 • Biorą udział w przygotowanych symulacjach taktycznych

 • Szacują ryzyko związane z podejmowaniem akcji ratowniczej

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno personel medyczny dla którego działania taktyczne są nowością, jak również operatorów bez względu na wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego.

Podczas pozorowanego treningu nastawionego na działania praktyczne, uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę jak udzielać pomocy osobie poszkodowanej i zabezpieczać te działania taktycznie.

Program szkolenia oprócz zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, porusza kwestie planowania, organizacji i przebiegu akcji ratunkowej.

 Pozoracje przygotowane są zgodnie ze specyfiką działania danej jednostki lub grupy biorącej udział w szkoleniu, z tego względu program kursu może być poszerzony o zagadnienia standardowo w nim niewystępujące.

Tematyka szkolenia:

 • Omówienie różnic pomiędzy ratownictwem cywilnym a taktycznym

 • Kinematyka urazu, bezpieczeństwo i ocena miejsca zdarzenia

 • Podstawowe techniki ewakuacji rannego

 • Stany zagrożenia życia, niewydolność oddechowa, zatrzymanie krążenia, krwotoki, oparzenia

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 • Zaopatrywanie ran (kłute, postrzałowe, szarpane, amputacje)

 • Sprzęt medyczny do działań taktycznych, torba medyka

 • Bezpieczeństwo osoby ratowanej i ratownika

 • Techniki ewakuacji z miejsca zagrożonego przy wykorzystaniu sprzętu profesjonalnego i improwizowanego

 • Udzielanie pomocy w niesprzyjających warunkach

 • Taktyczne poruszanie się zespołu

 • Ćwiczenia i zadania przy użyciu środków pozoracji medycznej i pola walki

 • Egzamin praktyczny i teoretyczny